Upravljanje nepremičnin

Upravljanje večstanovanjskih stavb, poslovnih objektov, garaž in sosesk.

Vzdrževanje nepremičnin

Vzdrževanje pripadajočega zemljišča, storitve čiščenja in obnove stavb, vzdrževanje objektov.

Naša vizija je nuditi varnost poslovanja našim strankam in izvajalcem.

Podjetje Prima Plus d.o.o. je za posle upravljanja z nepremičninami registrirano od leta 1992. Smo manjše družinsko podjetje z ekipo z večletnimi izkušnjami, ki vestno in pošteno v sodelovanju z etažnimi lastniki opravlja svoje delo.

Nudimo vam varnost poslovanja, tekoče plačevanje obveznosti do dobaviteljev in izvajalcev in varno naložena zbrana sredstva na ločenih računih rezervnega sklada.

Kot zaupanja vreden upravnik smo v podjetju Prima Plus za več objektov v našem upravljanju pridobili nepovratna sredstva s strani EKO sklada. Za urejanje pravnih zadev sodelujemo z odvetniško pisarno.

Upravljanje objektov pri upravniku Prima Plus izvaja operativni upravnik, ki pozna specifiko vsakega objekta in je zadolžen za redno komunikacijo ter usklajevanje zadev v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem objekta s predstavniki etažnih lastnikov oziroma nadzornimi odbori. V sodelovanju z njimi pripravljamo predloge potrebnih vzdrževalnih del oziroma investicij, izdelamo predlog načina zbiranja potrebnih sredstev. V sodelovanju z nadzornimi odbori oziroma etažnimi lastniki izberemo izvajalce del.

Pri vzdrževanju in čiščenju objektov sodelujemo z zunanjimi izvajalci, ki imajo dobre reference. Obseg del določijo etažni lastniki skupaj z upravnikom, od tega je odvisen strošek hišniških del, urejanja zunanjih površin in čiščenja.

Objektov v LJ

0

Objektov v LJ
Stanovanj

0

Stanovanj
Poslovnih prostorov

0

Poslovnih prostorov
Garaž

0

Garaž

Izberite Prima-Plus. Upravnik, vreden zaupanja.

  • Za obračunski del in računovodsko-administrativna dela uporabljamo računalniški program za upravnike, ki je usklajen z zakonskimi zahtevami (iPartments). Imamo svojega računovodjo, ki izvaja vse postopke obračuna (stroški upravljanja, obratovalni stroški, vzdrževanje, vodenje RS, posredovanje podatkov na FURS).
  • Obračun stroškov vršimo enkrat mesečno do 10. v mesecu za pretekli mesec. Mesečne stroške delimo na podlagi Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, obračun stroškov obratovanja objekta in tekočega vzdrževanja objekta opravljamo na podlagi prejetih računov dobaviteljev in izvajalcev del.
  • Predstavnikom nadzornih odborov vsak mesec posredujemo v pregled celoten obračun stroškov s kopijami vseh računov dobaviteljev in izvajalcev del, ki so podlaga za obračun. Vse obveznosti do dobaviteljev in izvajalcev del poravnavamo brez zamud oziroma v rokih določenih za plačilo, kar se lahko tudi preveri pri komunalnih podjetjih in ostalih dobaviteljih.
prima plus upravnik

STORITVE V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM IN VZDRŽEVANJEM VEČSTANOVANJSKE STAVBE (Prima Plus)

Storitve so organizacijske, pravne, finančne, administrativne, tehnične in plansko-programerske storitve za upravljanje večstanovanjske stavbe.

Vzdrževanje so materialna vlaganja, ki ohranjajo uporabne vrednosti stanovanjskih enot in poslovnih prostorov za čas njihove uporabe.

Vzdrževanje skupnega zemljišča ter skrb za varstvo bivalnega okolja zajema vlaganja, ki imajo namen zagotoviti smotrno vzdrževanje in skrbno ravnanje z okoljem večstanovanjske stavbe.

STORITVE V ZVEZI Z OBRATOVANJEM VEČSTANOVANJSKE STAVBE (Prima Plus)

Obratovanje večstanovanjske stavbe zajema storitve v zvezi z uporabo skupnih prostorov, delov in naprav večstanovanjske stavbe in funkcionalnega zemljišča ter stroške, ki nastajajo s tem v zvezi, predvsem pa: stroške čiščenja, elektriko, vodo, ogrevanje, obratovanje naprav, administrativne stroške, stroške za hišnika in vse druge stroške.

STORITVE V ZVEZI INFORMIRANJEM ETAŽNIH LASTNIKOV, NAJEMNIKOV (Prima Plus)

Te storitve zajemajo tekoče informiranje etažnih lastnikov, najemnikov in nasploh uporabnikov večstanovanjskih objektov o zakonskih določilih v zvezi z bivanjem v objektu in okoli objekta, o njihovih pravicah in dolžnostih.

Informacije so na voljo na oglasnih deskah, v poštnih nabiralnikih ali neposredno pri upravniku v času uradnih ur ali po elektronski pošti.

Obračun stroškov je mesečni, za pretekli mesec na podlagi dejansko pridobljenih računov s strani dobaviteljev in izvajalcev.

Za obratovalne stroške imamo odprt poslovni račun, za REZERVNI SKLAD se ob prevzemu objekta odpre popolnoma ločen in samostojen transakcijski račun pri banki. Vse transakcijske račune imamo odprte pri Delavski hranilnici d.d., ki je trenutno najugodnejša.

Etažnim lastnikom omogočamo možnost prejemanja razdelilnikov v obliki e-računa po elektronski pošti in možnost plačevanja obveznosti preko trajnika. Vse potrebno za to uredijo pri nas,  obrazci so na voljo na  naši spletni strani.

Z bankami imamo sklenjeno pogodbo za poravnavo obveznosti s trajnim nalogom-direktno bremenitvijo.

Izdelamo mesečno podrobno specifikacijo stroškov za celoten objekt, plačila po dejanskih računih brez akontacij.