Spremenjene cene komunalnih storitev

Novice

Spoštovani,

Obveščamo vas, da s 01.04.2014 veljajo spremenjene cene komunalnih storitev na območjih, kjer javno službo izvaja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.. Cene so oblikovane skladno z vladno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS št. 87/12, 109/12, v nadaljevanju Uredba).

Vse storitve oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, se po novem obračunavajo na podalgi količine porabljene pitne vode.

Storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh je po novem ločena postavka na računu, ki se zaračunava samo tistim uporabnikom, katerih padavinska voda s treh se odvaja v javno kanalizacijo. Storitev se obračuna na podlagi količine odvedene padavinske vode, ki se določi glede na tlorisno površino strehe ali dela strehe, s katerega se padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo, in petletnega povprečja padavin.

Omrežnina se v skladu z Uredbo obračuna glede na premer obračunskega vodomera. V večstanovanjskih objektih se obračuna za vsako stanovanjsko enoto posebej, pri čemer se upošteva omrežnina za premer obračunskega vodomera 20 mm.

Cenik, oblikovan v skladu z Uredbo, je objavljen na www.vo-ka.si v rubriki Informacije, kjer najdete tudi druge podrobnosti v zvezi z obračunom storitev.

Za dodatna vprašanja so vam na JP VO-KA d.o.o. na razpolago na telefonski št. 080 86 52.