Investicije, ki največ doprinesejo k energetski učinkovitosti stavb, obsegajo posodobitev sistema ogrevanjazamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva, obnovo fasade in namestitev dodatne izolacije in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema.

Investicije v energetsko učinkovitost stavbe na dolgi rok prinesejo finančni učinek oz. pozitivno neto sedanjo vrednost projekta. Poleg znižanja stroškov obratovanja objekta tudi zvišajo realno vrednost nepremičnine.

V sklopu načrta vzdrževanja upravnik pripravi predlog, katera investicijska dela na večstanovanjski stavbi, naj bi se najprej izvajala. Glede na prioriteto kriterijev je potrebno upoštevati energetsko varčnost, funkcionalnost stavbe, stanje skupnih delov in naprav ipd. Pri tem je zelo pomembno, da etažni lastniki nastopajo čim bolj enotno. Skupaj z upravnikom izberejo projektanta, ki s projektno nalogo naredi natančen popis del na osnovi katerega se potem zbirajo različne ponudbe. Jasno definirana projektna naloga, usklajena s strani večine etažnih lastnikov, je ključnega pomena za uspešen zaključek projekta in izvedbo investicije.

EKO SKLAD

Preberite si vse o eko skladih in kako do njih.

PRIDOBLJENA SREDSTVA EKO SKLADA – leto 2020

Št. prijavljenih investicij: 1

Skupna vrednost prijavljenih investicijskih projektov do 31.08.2020: 286.944,21 € (toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija strehe)

Pridobljena nepovratna sredstva Eko sklada: 51.495,04 €.

PRIDOBLJENA SREDSTVA EKO SKLADA – leto 2019

Št. prijavljenih investicij: 2

Vrednost prijavljenih investicijskih projektov do 31.3.2019: 705.354,01 EUR

Pridobljena nepovratna sredstva Eko sklada: 151.383,96 EUR

PRIDOBLJENA SREDSTVA EKO SKLADA – leto 2018

Št. prijavljenih investicij: 1

Vrednost prijavljenih investicijskih projektov do 31.5.2018: 139.789,97 € (toplotna izolacija fasade)

Pridobljena nepovratna sredstva Eko sklada: 23.309,62 € oz. 16,67 % celotne vrednosti investicij.

Na osnovi potrjene projektne naloge s strani nadzornega odbora hiše oziroma večine etažnih lastnikov pripravimo celotno razpisno dokumentacijo in določimo kriterije za izbiro najugodnejšega ponudnika. Za vsako delo, ki po ocenjeni vrednosti presega 10.000€ pridobimo najmanj dve ponudbi. Ker gre v tem primeru za investicije, ki imajo dolgoročne učinke, etažne lastnike opozorimo, da iz tega razloga cena ne bi bila edino vodilo.

V razpisnih pogojih določimo tudi vse ostale strokovne pogoje, ki jih mora izvajalec izpolnjevati pri oddajanju ponudbe, tako da se na razpis prijavijo samo resni, zanesljivi in kvalitetni izvajalci. Upravnik skupaj z nadzornim odborom ali predstavnikom etažnih lastnikov  večstanovanjske stavbe pregleda prejete ponudbe in jih oceni na podlagi dogovorjenih meril za izbiro najugodnejše ponudbe, izdela poročilo in predlaga nadzornemu odboru ali predstavniku lastnikov izbiro najugodnejše ponudbe.

Vsa izvedena dela se prevzemajo v prisotnosti predstavnikov naročnika-etažnih lastnikov, zunanjega strokovnega nadzora, upravnika in izvajalca. V primopredajnem zapisniku se navedejo vse morebitne pomanjkljivosti in določi rok za njihovo odpravo.

V času izvedbe investicijskih del izvajamo koordinacijo del z izvajalci, nadzorom in lastniki.

Vsa povezana dela izvajajo inženirji ustrezne stroke (gradbene in strojne) z ustreznimi znanji in izkušnjami.