Obračun komunalnih storitev v decembru

Novice

Obveščamo vas, da Snaga d.o.o. vsem etažnim lastnikom poklanja znesek decembrske položnice.

Zaradi delnega poračuna za leto 2014 so vsi decembrski računi v celoti zaprti z dobropisom.

Izdajo računa in hkrati dobropisa nalagajo davčni predpisi in Slovenski računovodski standardi, upoštevati je potrebno dejstvo, da je bila decembrska storitev ravnanja z odpadki opravljena in kot takšna mora biti tudi obračunana.

Obvezni poračun storitev ravnanja z odpadki predpisuje Uredba o metodologiji za oblikovanje cen komunalnih storitev (Uradni list RS št. 87/2012), ki je stopila v veljavo januarja 2013. Javno podjetje na podlagi Poslovnega načrta za naslednje leto izračuna in v potrditev predloži predračunske cene ravnanja z odpadki, ki jih mora nato korigirati upoštevaje realizirane stroške in realizirane količine odpadkov.

Ker je Snaga v letu 2014, na področju ravnanja z odpadki,  dosegala pozitivne rezultate, so se decembra odločili za delni poračun storitev, ki je v prvi vrsti rezultat ugodnejše masne bilance odpadkov oz. povečanega deleža izločenih odpadkov in s tem manjšega deleža odloženih odpadkov. Dokončen obračun storitev, upoštevaje tudi druge nižje stroške od načrtovanih, bo moč pripraviti po izdelavi revidiranega računovodskega poročila za leto 2014, predvidoma v mesecu marcu 2015, ki ga bodo upoštevali pri izračunu nove predračunske cene za leto 2015, tako kot določa 6. člen Uredbe o cenah.