Storitve upravljanja so organizacijske, pravne, finančne, administrativne, tehnične in plansko-programerske storitve za upravljanje večstanovanjske stavbe.

Vzdrževanje so materialna vlaganja, ki ohranjajo ali povečujejo uporabne vrednosti stanovanjskih enot in poslovnih prostorov za čas njihove uporabe.

Obratovanje večstanovanjske stavbe zajema storitve v zvezi z uporabo skupnih prostorov, delov in naprav večstanovanjske stavbe in funkcionalnega zemljišča ter stroške, ki nastajajo s tem v zvezi, predvsem pa: stroške čiščenja, elektriko, vodo, ogrevanje, obratovanje naprav, administrativne stroške, stroške za hišnika in vse druge stroške.

upravljanje stavb prima plus

ORGANIZACIJSKO-ADMINISTRATIVNA OPRAVILA

 • pridobitev, nastavitev in vodenje ter ažuriranje evidenc o lastnikih in najemnikih stanovanj, poslovnih prostorov ter o najemnikih skupnih prostorov,
 • pridobitev, nastavitev in vodenje evidenc o skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stavbe in pripadajočega zemljišča,
 • izvedba zbora etažnih lastnikov vsaj enkrat letno, priprava predlogov za odločanje lastnikov,
 • sestava pogodbe o medsebojnih razmerjih,
 • arhiviranje dokumentacije,
 • dajanje informacij, priprava sestankov, zbiranje ponudb,
 • koordinacija z nadzornimi odbori, realizacija sprejetih sklepov etažnih lastnikov, obveščanje etažnih lastnikov,
 • koordinacija in spremljanje izvajanja sprejetih odločitev etažnih lastnikov,
 • posredovanje informacij upravnim organom, etažnim lastnikom in najemnikom,
 • pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklad,
 • arhiviranje dokumentacije,
 • izdelava letnega poročila upravnika s prikazom stroškov in stanjem zbranih sredstev,
 • druga opravila pri vodenju evidenc, ter koordiniranje in nadzor izvajanja storitev.

TEHNIČNO STROKOVNA OPRAVILA

 • pregled stanja nepremičnine in zemljišča, ter ugotavljanje in organiziranje potrebnih vzdrževalnih del in obnove,
 • priprava načrta vzdrževanja skupnih prostorov, delov objekta in naprav v stavbah ter zemljišča (letnega in petletnega),
 • pridobivanje ponudb in predračunov ter izbor najugodnejših ponudnikov,
 • pridobivanje soglasij in dovoljenj za izvajanje del,
 • sklepanje pogodb za večja vzdrževalna dela,
 • nadzor pri izvajanju del,
 • sklepanje pogodb za redno vzdrževanje skupnih prostorov, objektov in okolice stavbe,
 • prevzem izvršenih vzdrževalnih del ali obnove,
 • pomoč pri izbiri hišnika, ki bo storitve izvajal na osnovi pogodbe,
 • pomoč pri izbiri čistilnega servisa, ki bo storitve izvajal na osnovi pogodbe,
 • organizacija nujnih intervencijskih vzdrževalnih del,
 • organizacija odprave poškodb v poslovnih prostorih in na skupnih delih in napravah objekta, ki se krijejo iz naslova pogodb z zavarovalnico,
 • prijavljanje morebitnih škod na skupnih prostorih, objektu, delih in napravah, ki se krijejo iz naslova pogodbe z zavarovalnico,
 • nadzor smotrne uporabe skupnih prostorov,
 • druge tehnično-strokovne naloge.

FINANČNO-RAČUNOVODSKA OPRAVILA

 • razdelitev stroškov v skladu s Pravilnikom o upravljanju in Pogodbo o medsebojnih razmerjih v zvezi z upravljanjem stavbe, izdelava in dostava mesečnih obračunov,
 • evidentiranje prihodkov po virih ter poravnava obveznosti dobaviteljev,
 • priprava in evidentiranje pogodbenih obveznosti lastnikov za pokritje stroškov upravljanja,
 • priprava in evidentiranje pogodbenih obveznosti najemnikov,
 • vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja,
 • ažurno knjiženje vseh obveznosti in terjatev,
 • opominjanje dolžnikov in izterjava obveznosti,
 • obveščanje lastnikov o neplačanih terjatvah najemnikov,
 • izdelava zakonsko določenih obračunov in bilanc,
 • vodenje evidenc prihodkov iz naslova oddajanja skupnih prostorov v najem in prijava podatkov na FURS,
 • sklepanje pogodb o izvajanju storitev,
 • dostavljanje kopij računov dobaviteljev in izvajalcev predstavniku etažnih lastnikov,
 • vodenje rezervnega sklada na posebnem transakcijskem računu za posamezni objekt.

PRAVNO-PREMOŽENJSKA OPRAVILA

 • sklepanje pogodb v imenu etažnih lastnikov za vzdrževanje, zavarovanje stavbe in njenih skupnih delov in naprav,
 • zastopanje lastnikov v sodnih in upravnih zadevah,
 • zbiranje in priprava podatkov za izvršilne predloge in tožbe na sodišču,
 • sestava in vlaganje izvršilnih predlogov zaradi sodne izterjave neporavnanih obveznosti etažnih lastnikov,
 • posredovanje dokumentacije odvetniku za izvedbo postopkov pred upravnimi organi in sodiščem,
 • dajanje informacij v zvezi s postopki na zahtevo etažnih lastnikov,
 • vodenje evidenc pravnomočnosti sklepov in izvršljivosti,
 • vodenje evidenc izvršb in rezultatih izterjave,
 • priprava najemnih pogodb za skupne prostore,
 • priprava predlogov za odpoved najemnega razmerja,
 • pridobivanje podatkov o določeni nepremičnini iz zemljiške knjige ali GURS-a
 • organizacija postopkov vzpostavitve etažne lastnine in določitve pripadajočega zemljišča skladno z Zakonom o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in določanju pripadajočega zemljišča k stavbi,
 • pravna pomoč-informacije.

ŽIVIMO & DELUJEMO

v okolju naših strank. Zadovoljstvo strank je naš dobiček.

0+

Let izkušenj

0/7

Dosegljivost

0%

Poštenost

0+

Zadovoljnih strank

KONTAKTIRAJTE NAS

POSTANITE TUDI VI DEL NAŠE EKIPE.

Kontakt