upravljanje blokov ljubljana

Zakaj izbrati upravljanje več-stanovanjskih stavb?

Namen storitve upravljanja stavb je ohranjanje ali povečanje vrednosti stavbe, nemoteno obratovanje in delitev nastalih stroškov med etažne lastnike oziroma uporabnike po dogovorjenih kriterijih.

Upravnik kot nosilec izvajanja dogovorjenih del skrbi za izvajanje vseh potrebnih del tekočega in investicijskega vzdrževanja, kakor tudi za dodatna vlaganja v posodobitev stavbe ter izboljšanje pogojev dela in bivanja naročnikov.

Katere so glavne storitve upravljanja?

Glavne storitve upravljanja so: skrb za redno vzdrževanje in obratovanje skupnih  delov, skrb za porazdelitev in izterjavo obveznosti, upravljanje z rezervnim skladom in s skupnim denarjem, zastopanje etažnih lastnikov v poslih upravljanja in v imenu preostalih etažnih lastnikov vlaganje izključitvenih tožb ter tožb za plačilo stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažnega lastnika in skrb za vzdrževanje skupnih prostorov in naprav, ter funkcionalnih zemljišč oz. okolice.

Kaj obsega upravljanje večstanovanjske stavbe?

Upravljanje stanovanjske zgradbe obsega:

  • vzdrževanje stanovanjske stavbe,
  • obratovanje stanovanjske stavbe,
  • vzdrževanje skupnega funkcionalnega zemljišča.
  • vodenje rezervnega sklada.

Sestavine večstanovanjskih stavb

Stanovanjske stavbe, razen enostanovanjskih stavb, so sestavljene iz posameznih delov in skupnih delov.

Posamezni deli so stanovanjske enote, poslovni prostori ali drugi samostojni prostori.

Skupni deli so skupni prostori in zemljišče, skupni gradbeni elementi in skupne inštalacije, naprave ter oprema. Skupni deli so solastnina vseh etažnih lastnikov posameznih delov (skupni deli) ali solastnina nekaterih etažnih lastnikov posameznih delov (posebni skupni deli).

Skupni deli

Skupni prostori v večstanovanjski stavbi in stanovanjski stavbi za posebne namene so: stopnišča, vhodni vetrolovi, hodniki, kolesarnice, pralnice, sušilnice, skupne kleti, zaklonišča, delavnice za hišnike, hišniška stanovanja, prostori za odlaganje odpadkov in drugi prostori, ki so namenjeni skupni rabi etažnih lastnikov (dovozi, klančine in podobno) ter zemljišče, na katerem stavba stoji, lahko pa tudi drugo zemljišče, na katerem so izpolnjeni pogoji lastništva.

Skupni gradbeni elementi v večstanovanjski stavbi in stanovanjski stavbi za posebne namene so temelji, nosilni zidovi in druge vrste konstrukcij, stropi, streha, fasada, dimniki, prezračevalne tuljave, svetlobni jaški, jaški dvigal in druge podobne konstrukcije.

Skupne inštalacije, naprave in oprema v večstanovanjski stavbi in stanovanjski stavbi za posebne namene so notranja električna, vodovodna, plinovodna in toplovodna napeljava, ki je za hišnimi priključki in se nahaja v skupnih prostorih, dvigala, kanalizacija, naprave za ogrevanje, televizijske in druge sprejemne antene, strelovodi, naprave za gašenje, odkrivanje in javljanje požara, varnostna razsvetljava in vsi komunalni priključki, ki so namenjeni skupni rabi.

Storitve upravljanja so organizacijske, pravne, finančne, administrativne, tehnične in plansko-programerske storitve za upravljanje večstanovanjske stavbe.

V podjetju Prima plus imamo zaposleno nepremičninsko posrednico s pridobljeno Licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja.